[1]
T. Ranta-Meyer, ”Enzio Forsblom tutkimuksen kohteena”, mus, vsk. 52, nro 3, syys 2022.