Perusopetuksen kuuntelukasvatus osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksien lisääjänä

  • Olli-Taavetti Kankkunen

Abstrakti

Väitöskirjatutkimuksessani vuonna 2018 olen rakentanut kokonaisjäsennyksen suomalaisen perusopetuksen kuuntelukasvatukselle. Tutkimukseni lähtökohdat ovat pääosin pragmatistisessa musiikkikasvatusfilosofiassa ja sen sosiokonstruktivistisissa lähtökohdissa. Rakentamalla kuuntelukasvatuksen pragmatistista teoriaa pyrin osoittamaan kuuntelun merkityksen koulun arjessa, kasvatuksessa ja oppimisessa.

 

Osasto
Katsaukset
Julkaistu
heinä 24, 2020